ارتباط میان چاقی، مغز و ژنتیک

محرومیت از یک شب خواب تأثیر منفی بر بافت چربی ماهیچه می گذارد
۷ شهریور, ۱۳۹۷
نشانه های جدید به منظور درک برگشت سرطان سینه
۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

ارتباط میان چاقی، مغز و ژنتیک

پزشکان بالینی باید در نظر بگیرند که افکار ما قادر است ما را در برابر چاقی آسیب پذیر نمایند و اینکه چگونه چاقی به طور ژنتیکی با ساختار مغزی و عملکرد ذهنی شخص مطابق با پژوهش جدی+د، پیچیده گشته است.

مطالعه ای که توسط موسسه عصب شناسی مونترال صورت و در مجله آکامی ملی علوم به چاپ رسید، در حقیقت آزمایش ام ار آی و اطلاعات مربوط به آزمون شناختی از ۱۲۰۰ نفر بوده که به عنوان بخشی از پروژه Human Connectome  ارائه شده است. پژوهشگران دریافتند که افراد با شاخص توده بدنی بیشتر، انعطاف شناختی کمتر، توانایی کاهش یافته در به تعویق انداختن لذت و کاهش توانایی بصری میدانی و حافظه شفاهی ضعیف تر را نشان دادند. آنها همچنین در یافتند که این افراد با شاخص توده بالاتر، قشر سمت چپ مغزی ضخیم تر و نیز قشر راست مغزی کوچکتر دارند. بررسی های پیشین نشان داده است که آسیب به غشای سمت راست مغز منجر به افزایش میزان خوردن می گردد. همچنین بخش آمیگدال مغز که نقشی را در پاسخ به نشانه های مواد غذایی ایفا می کند در افراد با شاخص توده بدنی بالاتر افزایش یافته بود. همینطور حجم ساختارهای پروتئین پاراهیموکامیال مغز در این افراد که ارتباط مستقیمی با حافظه سریالی و تفکر مضمونی دارد، کاهش قابل توجهی داشته بود. این موضوع یک الگویی را نشان میدهد که در آن افراد مستعد چاقی بسیار حساس تر نسبت به نشانگان غذایی بوده و از توانایی کمتری جهت مقابله در برابر آنها با در نظر گرفتن مفهوم منفی خوردن مانند افزایش وزن، برخوردار می باشند. بسیاری از افراد خواهر و برادر شامل دوقلوهای همسان و برادرانه می باشند. این امر به محققین اجازه میدهد تا میراث پذیری خصوصیات افزون بر چاقی را تعیین کنند. با استفاده روش های آمار، پژوهشگران دریافتند که بسیاری خصوصیات عصبی و شناختی افراد ارتباط ژنتیکی با چاقی دارد. این امر نشان دهنده است این است که نقش ژنتیک در چاقی حداقل بوسیله آناتومی مغز و عملکردهای شناختی فرد آشکار خواهد شد.

به گفته دکتر آلن این اقدام به این نظریه پشیبانی بیشتری اضافه می سازد وزن بدن تا حدی تحت کنترل سیستم های بالای مغزی مرتبط با انگیزش، تصمیم گیری و شناخت می باشد. افزون بر این، تفاوت های فردی در این سیستم های مختلف مغزی که مسئول تنظیم غذای دریافتی می باشند تا حدی منتقل می گردند.

منبع