نشانه های جدید به منظور درک برگشت سرطان سینه

ارتباط میان چاقی، مغز و ژنتیک
۱۲ شهریور, ۱۳۹۷
بیشتر پیاده روی کنید تا خطر ایست قلبی کاهش یابد
۲۱ شهریور, ۱۳۹۷

نشانه های جدید به منظور درک برگشت سرطان سینه یک بررسی و تحلیل ژنتیکی گسترده به تازگی جهش های ژتیکی معینی را به احتمال ریسک بالای برگشت در گیرنده استروژن سرطان سینه مرتبط نموده است در حالی که طبق تحقیقات به عمل امده از محققین دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن و بریتیش کلمبیا، جهش های دیگر با نتایج بهتری در ارتباط بودند. این علم قادر به پیش بینی آن دسته از بیمارانی است که بیشترین احتمال برگشت و گسترش سرطان در آنها وجود دارد و نیز هدایت در تصمیمات درمانی بیماران می باشد.

این بررسی در مجله Nature Communications به چاپ رسیده است. پژوهشگران نمونه های تومور بیش از ۲۵۰۰ بیمار را همرا با گیرنده های مثبت استروژن سرطان سینه به عنوان یکی از رایج ترین شکل بیماری، مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. بیش از ۲۶۶۰۰۰ زن در ایالات متحده هر ساله با بیماری تهاجمی سرطان سینه تشخیص داده می شوند. طبق آمار انجمن سرطان آمریکا، حدود ۷۰ درصد موارد دارای گیرنده استروژن مثبت می باشند. بررسی های جدید تایید می کنند که بررسی پیشین نشان دهنده جهش های نسبتاً رایج در ژن هایی به اسم MAP3K1 و TP53 اثرات معکوس بر روی میزان تهاجم تومور داشته است. بیماران با جهش های ژنتیکی نتایج خوبی را نشان دادند در حالی که جهش های ژنتیکی در گروه دوم یعنی TP53 به طور محتمل مجدد رخ میدهند. در این مطالعه همچنین سه ژن شناسایی شد: DDR1،     PIK3R1و NF1 با جهش های به نسبت نامتداول که با برگشت و گسترش سرطان سینه در ارتباط بوده اند.

دکتر الیس در این رابطه می گوید : این احتمال وجود دارد که ژن های مورد نظر در حال حاضر در تستهای پنل ژنی شامل شوند به ویژه در زمانی که آزمایشات بالینی معطوف به این جهش ها ارائه می گردند.

پژوهشگران همچنین به اهمیت تداوم ژن های توالی سرطان اشاره ویژه ای نمودند. دکتر گریف از محققین این پژوهش می گوید که علی الرغم ترتیب و توالی که بر روی سرطان سینه صورت گرفته است، بسیار وسوسه برانگیز

]است که فکر کنیم اهمیت همه چیز را دریافتیم. اما این بررسی به ما میگوید موارد بیشتری برای یافتن وجود دارد.

سرطان سینه