دستگاه لاغری ویزر

دستگاه لاغری ویزر سیستم VASERlipo® با استفاده از پروب های چند حلقه نازک برای ارسال حداقل سطح انرژی اولتراسوند به منظور امولسیون مولکول چربی شبکه بافتی استفاده می کند. سلول های بافت چربی از بافت های پشتیبان خود از طریق اثر جریان آکوستیک تولید شده توسط پروب ها جدا می شوند. سپس کانولهای آترومائید به نام VentX® کانولهای ویژه طراحی شده برای حذف مایعات امولسیون در عین حفظ شبکه بافتی مورد استفاده قرار می گیرند.
در شکل اول لایه چربی همراه با مایع تجمع یافته تزریق می شود
در شکل دوم نوسانات شدید لوله های مافوق صوت دستگاه ویزر موجب میشود که حباب های گاز درون مایع تجمع یافته، با جدا کردن سلول های چربی و ترکیب آن با مایع نفوذی گسترش و سقوط کند.
شکل سوم چربی امولسیونی به راحتی از طریق کانولهای مکش ونتیکس با طراحی ویژه، جدا می گردد.
در شکل چهارم تجدید ساختار و تزریق مجدد بافت محافطت شده موجب تسریع انقباض پوست می شود.
ویزر